OUR TOPPERS
Electrical Engineering
Name of Students Year Percentage (%)
Raj srivastava 1st 81.14
Mechanical Engg. (Production)
Name of Students Year Percentage (%)
Suraj Mishra 1st 76.78
Pawan Kumar Verma 2nd 76.16
Deep Chand Bharti 3rd 78.25
Civil Engineering
Name of Students Year Percentage (%)
Abhishek 1st 71.49
Ravi Pratap Yadav 2nd 75.79
Tabrej Alam 2nd 75.68
Kishan Kumar Singh 3rd 80.00
Akhilesh Sahani 3rd 79.24
Akhilesh Kannuajiya 3rd 76.75

Copyright © 2017. Powred By | Sandesh