Faculty
CIVIL ENGINEERING
Name E-mail
Mr. Rakesh Yadav ry50931@gmail.com
Mr. Sunil Dubey sunildubey5866@gmail.com
Mr. Sunil Bharti s.bharti5964@gmail.com
Ms. Jyoti Singh jyotisingh29091996@gmail.com
MECHANICAL ENGINEERING
Name E-mail
Ms. Akanksha Gupta guptaakanksha911@gmail.com
Mr. Sanjeev Gupta sanjeevgpt585@gmail.com
Mr. Sanjay Kumar sanjaykumar1107@Gmail.Com
Mr. Gopeshwar Patel gopeshwarpatel2288@gmail.com
Mr. Dhrunarayan dhruwnarayanj@gmail.com
Mr.Jayant Mani manijay884@gmail.com
APPLIED SCIENCE
Name E-mail
Mr. Krishna Kumar Mishra kkmishramath@gmail.com
Mr. Pradeep Yadav pradeepmahuawal@gmail.com
Mr.Vindhyachal verma vermaitm472@gmail.com
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
Name E-mail
Mr. D.K. Singh dksinghitm@gmail.com
Mr. Harendra Kumar Gupta harendradeep@gmail.com
Ms. Monika Singh singhmonika161194@gmail.com
Mr. Pramod Gupta pramodgupta2001@gmail.com
ELECTRONICS ENGINEERING
Name E-mail
Mr. S. C. Yogi hodec.itm472@gmail.com
Ms. Shalini Sharma shalini09.2010@gmail.com

Copyright © 2017. Powred By | Sandesh